CleanR Grupas pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības labo praksi, nodalot stratēģisko un operatīvo vadību. Uzņēmuma pārvaldību īsteno akcionārs, Grupas padome un valde, kā arī Grupas uzņēmumu valdes.

Korporatīvās pārvaldības modelis & Grupas ietekmes puses
Akcionāri
Padome
Grupas valde
Grupas uzņēmumu valdes
Ārējais
audits
Iekšējais
audits
Skaidras lomas, pienākumi, atbildība
Nozares pārstāvniecība
Dalība visās nozares un lielākajās uzņēmējdarbības jomas asociācijās un NVO
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Dalīšanās ar nozares zināšanām un pieredzi, starptautiskās pieredzes un labās prakses pārnese, politikas veidošanas un nozares attīstības jautājumu iniciatīvas.
Korporatīvās pārvaldības principi
Sabiedrība
>50 000
klientu
>500 000
Latvijas iedzīvotāju
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Iniciatīva un līderība sabiedrības izglītošanā un paradumu veidošanā vides ilgtspējas jautājumos – patēriņa mazināšana, atkritumu neradīšana, to šķirošana.
Ilgtspējīga & atbildīga uzņēmējdarbība
Akcionāri
100% Latvijas kapitāla uzņēmums
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Grupa pārvalda uzņēmumus, kas ir nozares līderi apjoma vai reputācijas ziņā, tādejādi radot ekonomiska rakstura vērtību ar ilgtspējīgu ietekmi Latvijas ekonomikas, vides nozares un sabiedrības attīstības jomās.
Vērtības & iekšējā kultūra
Darbinieki
~1500 darbinieki
49 gadi vidējais vecums
55% sievietes
45% vīrieši
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Stabilas darba vietas, caurspīdīga nodokļu politika, ētiska, nediskriminējoša un dažādību veicinoša darba vide un profesionālās attīstības iespējas.
Kvalitatīvi procesi
Klienti
Mājsaimniecības
Uzņēmumi
Valsts institūcijas un pašvaldības
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Izcila klientu apkalpošana, augsta sniegto pakalpojumu un produktu kvalitāte. Inovatīvi un individualizēti tehnoloģiskie un digitālie risinājumi kā konkurējošā priekšrocība.
Ētika & Interešu konfliktu novēršana
Partneri, piegādātāji
94% Latvijas komersanti
6% Ārvalstu partneri
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Korporatīvās pārvaldības principos balstīti iepirkumi, ilgtspējas principu ievērošana.
Caurskatāmība & atklātība
Nacionālā ekonomika un politikas veidotāji
Vides pakalpojumus uzraugošās valsts un pašvaldību institūcijas
  • CleanR Grupas radītā pievienotā vērtība
Atbilstība likumdošanas prasībām un normatīvajam regulējumam, vairāk kā 1300 darba vietas un ik gadu nodokļos nomaksāti vairāk kā EUR 10 miljoni.
Korporatīvās pārvaldības politikas
Ētikas kodekss
Ētikas kodekss

Ētikas kodekss nosaka profesionālās ētikas principus, darbībai svarīgākās profesionālās ētikas pamatvērtības un ētisku uzvedību konkrētā situācijā.

Piegādātāju ētikas kodekss
Piegādātāju ētikas kodekss

CleanR Grupa savā darbībā ievēro godīgas konkurences principus, sniedzot kvalitatīvus un ilgtspējīgus pakalpojumus. Tādēļ mums ir svarīgi, lai arī mūsu piegādātāji ievēro tos pašus principus savā komercdarbībā.

Iekšējā audita politika
Iekšējā audita politika

Politikas mērķis ir noteikt Grupā vienotus iekšējā audita darbības principus un uzdevumus, prasības iekšējā audita neatkarībai un objektivitātei, kā arī prasības kvalitātes nodrošināšanai.

Godīga un ētiska mārketinga principi
Godīga un ētiska mārketinga principi

Mārketinga principi veicina Grupas misijas īstenošanu:  “Mēs ticam, ka gādājot par cilvēkiem, mēs rūpējamies par planētu – un otrādi”, kas ietver gan iesaisti ilgtspējīgas valsts vides politikas veidošanā un attīstīšanā, gan ikdienas atbalstu un ikviena sabiedrības locekļa izpratnes vairošanu un izglītošanu jautājumos, kas vērsti uz vides saudzēšanu, uzturēšanu, kopšanu, ilgtspēju un patēriņa mazināšanu.

Trauksmes celšana
Trauksmes celšana

CleanR Grupā darbojas trauksmes celšanas sistēma – “Uzticības līnija”.
“Uzticības līnijā” Grupas darbinieki un ārējās ieinteresētās personas var droši un konfidenciāli ziņot par aizdomām vai pieredzētiem pārkāpumiem. “Uzticības līnija” ir izstrādāta un darbojas tā, lai nodrošinātu informācijas konfidencialitāti un neļautu tai piekļūt nepiederošām personām.

Sponsorēšanas un atbalsta politika
Sponsorēšanas un atbalsta politika

CleanR Grupas sponsorēšanas un atbalsta politika nosaka prioritārās sponsorēšanas un sabiedrības atbalsta jomas un kārtību, kādā tiek saņemti un izskatīti sponsorēšanas un sabiedrības atbalsta projektu pieteikumi Grupā.

Personāla politika
Personāla politika

Personāla vadības politika nosaka ilgtspējīgas personāla vadības prakses pamatprincipus ar mērķi īstenot vienotu, mūsdienīgu, efektīvu personāla vadību Grupā, lai nodrošinātu kvalificētus, profesionālus un motivētus darbiniekus augstas uzņēmuma darbības efektivitātes sasniegšanai, kā arī nodrošinātu uzņēmuma un Grupas darbinieku tiesību ievērošanu darba attiecībās, darba organizācijas pilnveidošanu un veicinātu darbinieku attīstību un lojalitāti.

Ilgtspējas politika
Ilgtspējas politika

Ilgtspējas politika nosaka Grupas pieeju ilgtspējai, tās pamatprincipus, kā arī apraksta ilgtspējas pārvaldības struktūru CleanR Grupā. Politikas mērķis ir nodrošināt, ka  visos uzņēmumos, ikvienā to biznesa procesā un lēmumu pieņemšanā  tiek ievērota ilgtspējīga pieeja un Grupas ilgtspējas pamatprincipi.

Risku vadības politika
Risku vadības politika

Risku pārvaldības politika nosaka galvenos risku vadības principus un risku veidus CleanR Grupā.

Interešu konflikta novēršanas politika
Interešu konflikta novēršanas politika

Interešu konflikta novēršanas politika nosaka galvenos principus un rīcības interešu konflikta novēršanai CleanR Grupā.

CleanR Grupas statūti
CleanR Grupas statūti
Iepirkumu politika
Iepirkumu politika

CleanR Grupas Iepirkumu politika nosaka galvenos pamatprincipus un pieeju iepirkumu organizēšanai Grupā.

Vides un energopārvaldības politika
Vides un energopārvaldības politika

Politika nosaka galvenos vides un energopārvaldības pamatprincipus un pārvaldības struktūru Grupā.

Atalgojuma un amata atlīdzības politika
Atalgojuma un amata atlīdzības politika

Grupas Atalgojuma un amata atlīdzības politika nosaka galvenos pamatprincipus darba samaksas un atlīdzības noteikšanai.

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss nosaka profesionālās ētikas principus, darbībai svarīgākās profesionālās ētikas pamatvērtības un ētisku uzvedību konkrētā situācijā.