Mūsu sasniegumi
Ģimenei draudzīgs uzņēmums
Iekārojamākais darba devējs
"Platīns" Ilgtspējas indeksā
"Misija nulle" dalībnieks
Dažādībai atvērts darba devējs
Mūsu galvenie ilgtspējas principi
Sekmējam labas pārvaldības praksi, veidojot ētisku, atklātu un caurskatāmu biznesa vidi
Rūpējamies par darbiniekiem un klientiem
Nodrošinām ilgtspējīgus, aprites risinājumos balstītus pakalpojumus, pastāvīgi pilnveidojot klientu servisu
Mazinām savas darbības ietekmi uz apkārtējo vidi
Mūsu prioritātes ilgtspējā
Tiekšanās uz klimata neitralitāti caur aprites ekonomikas pamatprincipu ieviešanu – biznesā un pakalpojumos
Rūpes par darbinieku labbūtību, nodrošinot drošu un uz izaugsmi vērstu darba vidi
Atbildīgas sabiedrības veidošana ar vides izglītības iniciatīvām
Nozares inovāciju līderība, nodrošinot klientiem pakalpojumu pieejamību un procesu digitalizāciju
Mūsu mērķi 2025
Vide
  • Palielināts savākto atkārtoti izmantojamo un pārstrādājamo atkritumu apjoms >50%
  • Ieviesta oglekļa pēdas un novērsto emisiju pārvaldības sistēma
  • Klimatneitrāls Grupas bizness līdz 2050. gadam
Skatīt vairāk
Sabiedrība
  • 75%  Grupas klientiem nodrošinātas digitālās pašapkalpošanās iespējas
  • Klientu NPS >50
  • Vides jomā izglītoti klienti > 5% auditorijas pieaugums ik gadu
  • Nulle nelaimes gadījumu darba vietā
  • Augsta darbinieku lojalitāte – par 3% samazināta brīvprātīgā mainība
Skatīt vairāk
Pārvaldība
  • Atbildīga piegādes ķēde, 100% partneri akceptējuši un ievēro Grupas piegādātāju ētikas kodeksu
  • Grupā ieviesta ilgtspējīgu iepirkumu sistēma
Skatīt vairāk
Mēs darām
Rūpes par vidi un aprites ekonomiku
Mēs mazinām savu ietekmi uz vidi, ceļam efektivitāti un ieviešam videi draudzīgus risinājumus. Mēs sekmējam apritīgumu, gan radot jaunus pakalpojumus, gan nodrošinot klimatneitralitāti veicinošas iniciatīvas.
Pieejami un inovatīvi pakalpojumi
Mēs investējam efektivitātē, modernizācijā, IT risinājumos un infrastruktūras attīstībā, uzlabojot pakalpojumus un kāpinot klientu apmierinātību. Mēs ieguldām vides izglītībā, lai Latvijas iedzīvotāji ir zinoši un atbildīgi.
Rūpes par darbiniekiem
Darbinieki ir mūsu svarīgākais resurss, kas pārstāv gan Grupu, gan mūsu pakalpojumus. Mēs veidojam iekļaujošu un izaugsmi veicinošu darba vidi, kurā ikviens jūtas novērtēts. Mums ļoti svarīga ir darba drošība.
Atbildīga un atklāta pārvaldība
Nodrošinām atklātu, ētisku, caurskatāmu un atbildīgu biznesa darbību. Grupas pārvaldības modelis ir veidots, ievērojot korporatīvās pārvaldības labāko praksi.
Ieguldījums vietējā kopienā
Apzinoties savu lomu sabiedrībā, ik gadu sniedzam ieguldījumu vietējā kopienā, organizējot un atbalstot dažādus pasākumus un iniciatīvas sabiedrības labbūtības, inovāciju veicināšanas un vides aizsardzības jomā.
Vides izglītība
Izprotot Grupas uzņēmumu ietekmi Zaļā kursa mērķu sasniegšanā, nodrošinām sabiedrības izglītošanu un paradumu maiņu atkritumu apsaimniekošanas jomā - jo tās stūrakmeņi ir sabiedrības un katra indivīda aktīva iesaiste.